Július - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

KUTATÁSAINKRÓL

A kutatási tevékenység középpontjában a vállalati pénzügyek klasszikus kérdéseinek vállalkozás specifikus megközelítése, a vállalkozások növekedésének és finanszírozásának menedzselése, a pénzügyi teljesítmény mérése és a csődelőrejelzés áll. Az utóbbi években új kutatási irányként jelent meg a szabályozott iparágak versenyélénkítő szabályozásának módszertani vizsgálata, illetve a vizsgált iparágakban alkalmazott szabályozási módszertanok konvergenciájának kutatása is.

KUTATÁSOK 2009-2011 KÖZÖTT

Többdimenziós skálázás a csődelőrejelzésben (Publikáció: Vezetéstudomány, 2009.) [Virág Miklós, Kristóf Tamás]
A hálózatos iparágak szabályozási környezete (Publikáció: Vezetéstudomány, 2010.) [Fiáth Attila, Meggyes Judit]
Ösztönző szabályozás a villamosenergia-elosztásban (Publikáció: Vezetéstudomány, 2010.) [Fiáth Attila, Bárdos Pál Péter, Hagymási Gergely]
Stratégia a vállalati siker szolgálatában (Publikáció: Csubák Tibor Krisztián-Szijjártó Klaudia, 2011, Aula Kiadó, Terjedelem 265 o.)
A hazai postapiaci liberalizációra való felkészülés kérdéskörei (Publikáció: Vezetéstudomány, 2010.) [Fiáth Attila, Meggyes Judit, Tóth Andrea]
Szorzószámos értékelés információtechnológiai iparágakban (Publikáció: Vezetéstudomány, 2010.) [Aranyossy Márta]
Információrendszerek üzleti értéke - Erőforrás- alapú értékteremtési vizsgálat az e-kereskedelmi alkalmazások példáján keresztül (Ph.D tézisterv, 2011.) [Aranyossy Márta]

INNOVÁCIÓS KUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK 2009-2011

A hazai víz- és csatornamű üzemeltetési piac feltárása, a víz- és csatornaközművek árazási, árszabályozási gyakorlatának vizsgálata (2009). A kutatás három főbb egységből áll. Az első egység fókusza a jogszabályi környezet bemutatása mellett a hazai piac szerkezetének, működésének ismertetése. A második egység az árak meghatározásával és az árszabályozással foglalkozik, a hazai gyakorlat vizsgálatán kívül ezen fejezetnek egy európai szabályozási benchmark is részét képezi. A harmadik egységben a víziközmű szektor szerkezetével, működésével kapcsolatos problémák, illetve az azokra vonatkozó lehetséges megoldások összefoglalása található.
Egy helyi közforgalmú közlekedési vállalat menetdíjbevétel növelési lehetőségeire vonatkozó kutatás (2009). A kutatás során kidolgozásra került egy új, komplex négyelemű modell, mely egy közösségi közlekedési szolgáltató társaság menetdíjbevétel-növelési lehetőségeinek meghatározására szolgál.
Egy átviteli rendszerirányító társaság új, komplex kockázatkezelési módszertanára vonatkozó kutatás (2009). Ezen kutatás eredményeként előállt egy olyan új, komplex elméleti keretrendszer, mely alapján egy átviteli rendszerirányító számára kialakítható egy korszerű, legújabb tendenciáknak megfelelő kockázatkezelési rendszer.
Ösztönző szabályozási módszerek alkalmazása a hazai villamosenergia-elosztásban (2009). A kutatás célja a villamos energia hálózatok fejlesztéséhez, az ellátásbiztonság növeléséhez, új fogyasztók bekapcsolásához kapcsolódó beruházások megtérülésének elemzésére, illetve a lehető leghatékonyabb új módszertan kidolgozása.
Nemzeti Digitális Közmű koncepció hatásvizsgálata újszerű értékelési modell alapján (2009).A kutatás célja a Nemzeti Digitális Közmű, mint újszerű állami kezdeményezés hazai telekommunikációs piacra gyakorolt hatásának vizsgálata volt.
A hazai vállalkozások optimális tőkeáttételének és hitelnagyságának iparági bontásban történő megállapítására irányuló kutatás (2010). A kutatás hozadékaként statisztikai módszertannal és részletes számításokkal alátámasztott, a hazai társas vállalkozásokra vonatkozó optimális tőkeáttétel-intervallumok kerültek meghatározásra iparági és méretkategória szerinti bontásban. A kutatás eredményeinek felhasználása segítheti a differenciáltabb hitelelbírálás előkészítésének folyamatát, mellyel csökkenthetőek a hitelkihelyezésből származó banki kockázatok.
Közmű-infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó kutatás (2010). A kutatás eredményeként egy egységes digitalizált közmű nyilvántartási rendszer gazdasági hatásvizsgálata készült el, melynek keretében sor került egy költség-haszon elemzésre, valamint az újonnan kialakítandó nyilvántartási rendszer nemzetgazdasági hatásainak elemzésére.
A mobil piac jövőbeni fejlődési irányainak vizsgálata különös tekintettel a virtuális mobil szolgáltatók (MVNO-k) szerepére (2010). A kutatás keretében sor került a postai és szomszédos iparágakban rejlő MVNO (Mobile Virtual Network Operator) adta lehetőségek értékelésére, továbbá az MVNO-k megjelenésének spektrumgazdálkodási vonatkozásainak felmérése, illetve a kormányzati szerepvállalás lehetőségeinek feltárása az MVNO-k piacra lépésének ösztönzése tekintetében.
A frekvenciasávok értékelésére alkalmas pénzügyi-üzleti modell kialakítása (2010). A pénzügyi modell kialakításának fókusza az általános mobil szélessávú szolgáltatások diszkontált cash-flow (DCF) modellje volt. A pénzügyi modell kialakítása két lépésből állt: egy statikus diszkontált cash-flow modell kialakítása és annak kiegészítése a szabályozói, illetve szolgáltatói üzleti stratégiát „jelképező” értékprémiummal.
A fix-mobil konvergencia szabályozási vonatkozásainak vizsgálata a hazai hírközlési piacon (2010). A kutatás keretében a hazai hang- és adatszolgáltatási piacok tekintetében a meglévő és a jövőbeni várható piaci és szabályozói kihívások kerültek feltárásra. A vizsgálat központi eleme a fix-mobil konvergenciára épülő 4-play szolgáltatási csomagok reprodukálhatósági elemzése volt.
Rövid és középtávú regionális villamosenergia-fogyasztást előrejelző modell kidolgozásában való közreműködés (2010). A kutatás során egy új, rövid és középtávú regionális villamosenergia-fogyasztást előrejelző modell került kidolgozásra. A kutatás alapvető kérdése az volt, hogy milyen összefüggések léteznek a gazdaság teljesítménye és a villamos energia fogyasztás mértéke között országos, illetve regionális szinten.
Out-of home reklámbérleti helyek új, üzleti szempontú osztályozási rendszerének kialakítása, értékelése és értékmaximalizáló modellek kidolgozása (2010). A kutatás eredményeképpen elkészült egy olyan modell, mely közösségi közlekedési társaságok reklámbérleti helyeinek új, üzleti szempontú csoportosítására és értékelésére alkalmas. A kutatás lezárásaként elkészült tanulmány részletesen leírja a modell specifikációját és annak eredményeit.
A vállalkozások kreatív könyvelésének jellemzőire és azok felismerési módszereinek kidolgozására irányuló kutatás (2010-2011). A kutatás eredményeképpen olyan kapcsolati hálók/modellek kerültek kialakításra, melyek eddig nem alkalmazott, újszerű módon kapcsolják össze a kreatív könyvelés mögött meghúzódó motivációs tényezőket a hozzájuk leginkább köthető kreatív könyvelési eszközökkel.
Kockázatkezelési modell kialakítása (2010). A kutatás eredményeképpen elkészült két olyan modell, amely alkalmas a kockázatok összegzésére illetve az összes kockázat éves pénzügyi hatásának szimulálására. A kutatás lezárásaként elkészült tanulmányok részletesen leírják a modell specifikációját és annak eredményeit.
A szélessáv, mint egyetemes szolgáltatás (2010). A kutatás fő célja a szélessávú szolgáltatásokra vonatkozó esetleges egyetemes szolgáltatási kötelezettség szélessávú versenypiaci hatásainak feltárása. A kutatás keretében bemutatásra és értékelésre került a jelenlegi és jövőbeni piaci tényezők (kereslet-kínálat), melyek alapját képezik a szabályozási törekvések megalapozásának. Ezt követően értékelésre került a hatályos szabályozás vonatkozó elemei, valamint a megoldásra váró szabályozási kérdéskörök kezelésének lehetséges módjai.

FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

  • TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005. Alprojekt: Hatékony állam, szakértő közigazgatás, versenyképes társadalom. Piac-szabályozás – állam. [Fiáth Attila, Virág Miklós]
  • Új többpillérű kockázatkezelési módszertan kifejlesztése
  • Innovatív energiaigényességen alapuló, célzott ügyfélelérést támogató rendszer fejlesztése

Utolsó frissítés: 2019.03.11.